Reisvoorwaarden De Lopende Band 2018

De Lopende Band
versie 2018
KvK nummer: 53614119

1 Inleidende begrippen en bepalingen
1.1 Reisovereenkomst: de overeenkomst waarbij De Lopende Band zich ten opzichte van
reiziger verbindt tot het verschaffen van een door hem aangeboden reis.
1.2 Reiziger: hoofdboeker of medereiziger voor wie de reis is bedongen.
1.3 Hoofdboeker: degene die – mede namens een ander – de overeenkomst aangaat.
1.4 Soloreiziger: reiziger die alleen reist.
1.5 De Lopende Band: reisorganisatie die wandelarrangementen aanbiedt in de vorm van
wandeltocht, begeleiding bij de tocht plus accommodatie en aangegeven maaltijden.
1.6 Toepasselijkheid: deze reisvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van
reizigers met De Lopende Band.

2 Plaatsen van boekingsaanvraag en tot stand komen van de reisovereenkomst
2.1 Alle informatie over het bureau, de arrangementen en ook de reisvoorwaarden zijn te
vinden op de website van Delopendeband.nl. Door het elektronische aanvraagformulier op
deze website in te vullen en te verzenden, geeft de (aspirant-) reiziger aan wat zijn wensen
zijn. Dit geheel is niet verplichtend. Vervolgens stuurt De Lopende Band de (aspirant-)
reiziger een aanbod d.m.v. een reisovereenkomst en factuur. De reisovereenkomst gaat in
op het moment dat u de (aan-)betaling heeft verricht. Deze reisovereenkomst kent
annuleringsvoorwaarden (zie hieronder par 7).
2.2 Indien De Lopende Band 28 dagen voor de start van het arrangement onvoldoende
reizigers heeft verworven, wordt de reisovereenkomst ontbonden, waarbij beide partijen
geen aanspraak maken op een kostenvergoeding. Het minimaal aantal reizigers is accomodatiegebonden en staat
vermeld in de specifieke informatie per tocht op de website. Er zijn geen inschrijvingskosten. De reiziger ontvangt de totale
reissom retour.
2.3 De (hoofd)boeker is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de
overeenkomst voortvloeien.
2.4 De (hoofd)boeker verstrekt bij de boekingsaanvraag alle relevante gegevens over
zichzelf en de medereizigers. De reiziger verklaart dat hij zichzelf lichamelijk en geestelijk
voldoende gezond en in staat acht om de reis tot een goed eind te brengen. De hoofdboeker
verklaart dit tevens voor de medereizigers.

3 Betaling
3.1 Betalingen dienen per bankoverschrijving aan onze bankrekening gedaan te worden.
3.2 Bij het tot stand komen van de reisovereenkomst dient een aanbetaling van € 50 per
persoon te worden voldaan.
3.3 Het restant van de reissom moet uiterlijk 42 dagen voor de dag van start van de
wandeltocht in het bezit van De Lopende Band zijn. Gerekend wordt vanuit de eerste dag (de
start-dag) van het geboekte arrangement. Deze staat als zodanig vermeld op de site en de
overeenkomst.
3.4 Indien de overeenkomst binnen 42 dagen voor de dag van aankomst van de reis tot
stand komt, moet direct de gehele reissom worden voldaan.
3.5 Bij niet tijdige betaling is de reiziger in verzuim. Is ook na verzending van een
betalingsherinnering niet het restant van de reissom ontvangen, dan wordt de overeenkomst
geacht door de reiziger te zijn geannuleerd op de dag dat de termijn in de
betalingsherinnering is verlopen.

4 Reissom
4.1 De gepubliceerde reissom op de website op het moment van boeken is van toepassing.
4.2 De gepubliceerde reissom geldt per persoon op basis van verblijf in een
tweepersoonskamer. Voor een eenpersoonskamer, mits aanwezig, geldt een toeslag die
kenbaar wordt gemaakt in de overeenkomst. Deze wijzigt per accommodatie.
4.3 Alle arrangementen zijn zonder heen- en terugreis; u reist op eigen gelegenheid naar/van
uw bestemming naar de accommodatie van waaruit de wandelingen plaatsvinden. Per
samengestelde groep wordt bezien of er mogelijkheden zijn tot samen-reizen met auto.
Reizigers die met Openbaar Vervoer komen worden opgehaald op een dichtbij gelegen
bushalte of treinstation.

5 Reisdocumenten
5.1 De reiziger is zelf verantwoordelijk voor een geldig reisdocument, visa, bewijs van
inentingen en vaccinaties enz.

6 Vervanging
6.1 Voor aanvang van de reis kan de reiziger zich laten vervangen door een ander. Hierbij
geldt dat de ander voldoet aan alle aan de overeenkomst verbonden voorwaarden.

7 Annulering door de reiziger
7.1 Deze reisvoorwaarden inclusief annuleringsvoorwaarden gaan in op de dag dat de
reisovereenkomst tot stand is gekomen.
7.2 Annulering van de reisovereenkomst dient via email of per aangetekend schrijven te
gebeuren, waarbij de verzenddatum van de mail of de datum van het poststempel als
annuleringsdatum geldt. De (her)bevestiging van De Lopende Band maakt deze annulering
definitief.
7.3 Bij annulering door de reiziger is deze de volgende delen van de reissom verschuldigd
aan De Lopende Band:
– bij annulering van 56 tot 29 dagen voor vertrek 25% van de reissom;
– bij annulering van 29 tot 14 dagen voor vertrek 50% van de reissom;
– bij annulering vanaf 14 dagen voor vertrek de volledige reissom.

8 Opzegging overeenkomst door De Lopende Band
8.1 Indien De Lopende Band 28 dagen voor de start van het arrangement onvoldoende
reizigers heeft verworven, wordt de overeenkomst ontbonden, waarbij beide partijen geen
aanspraak maken op een kostenvergoeding. Er zijn geen inschrijvingskosten. De reiziger
ontvangt de totale reissom retour.
8.2 De Lopende Band heeft voorts het recht de overeenkomst op te zeggen of te wijzigen
wegens onvoorziene gewichtige omstandigheden. Dit zijn omstandigheden van zodanige
aard dat verdere (ongewijzigde) gebondenheid van De Lopende Band aan de overeenkomst
in redelijkheid niet kan worden gevergd.

9 Aansprakelijkheid en overmacht
9.1 De Lopende Band is verantwoordelijk voor een goede uitvoering van de overeenkomst
overeenkomstig de verwachtingen die in redelijkheid bij de reiziger zijn gewekt. Indien de reis
niet verloopt overeenkomstig de gewekte omstandigheden is De Lopende Band verplicht
eventuele schade te vergoeden. Tenzij er sprake is van overmacht en de tekortkoming in de
nakoming niet aan De Lopende Band is toe te rekenen. De Lopende Band is niet
aansprakelijk voor de staat en conditie van wegen, paden en markeringen.
9.2 De wandelaar reist, verblijft en wandelt op eigen risico.
9.3 De Lopende Band is niet aansprakelijk voor zaken die haar in redelijkheid niet kunnen
worden toegerekend, evenals feiten waar annuleringsverzekeringen en/of reisverzekeringen
dekking voor plegen te verschaffen.
9.4 Indien de reis niet overeenkomstig de verwachtingen verloopt dan is de reiziger verplicht
daarvan zo spoedig mogelijk mededeling te doen aan De Lopende Band.
9.5 Indien de reis niet verloopt in overeenstemming met de verwachtingen, is De Lopende
Band verplicht eventuele schade van de reiziger te vergoeden, tenzij de tekortkoming niet
aan De Lopende Band is toe te rekenen noch aan de persoon van wiens hulp hij bij de
uitvoering gebruik maakt.
9.6 De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en/of beperkingen gelden ook voor partijen waar
De Lopende Band direct of indirect gebruik maakt van hun diensten.

10 Hulp en bijstand
10.1 Voor hulp en bijstand zal de reiziger een beroep doen op zijn reisverzekering en
annuleringsverzekering.
10.2 De Lopende Band is tot verlenen van hulp en bijstand slechts verplicht voor zover dat
redelijkerwijs van hem kan worden gevergd; de kosten zijn voor rekening van de reiziger.

11 Verplichtingen van de reiziger
11.1 De reiziger is verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van De Lopende Band ter
bevordering van een goede uitvoering van de reis.
11.2 De reiziger is verplicht eventuele schade te vermijden of zo veel mogelijk te beperken.
11.3 Van de reizigers wordt een goede lichamelijke en psychische conditie verwacht. Bij
twijfel wordt de reiziger geacht hier voor de feitelijke boeking melding van te maken. Indien er
feiten of omstandigheden zijn die na bevestiging van de boeking verontrustende twijfel
oproepen over de lichamelijke of psychische gesteldheid van de reiziger is De Lopende Band
gerechtigd zonder opgaaf van reden (-en) tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan.
De Lopende Band heeft in dit geval de verplichting tot restitutie van reeds mogelijk
ontvangen betalingen.

12 Klachten
12.1 Een tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst dient ter plaatse zo spoedig
mogelijk gemeld te worden zodat naar een oplossing kan worden gezocht. Daarvoor moet de
reiziger zich melden bij de betrokken begeleider.
12.2 Als de tekortkoming niet wordt opgeheven en afbreuk doet aan de kwaliteit van de reis
moet deze onverwijld worden gemeld bij De Lopende Band. Indien de reiziger niet aan de
meldingsplicht heeft voldaan en De Lopende Band daardoor niet in de gelegenheid is gesteld
de tekortkoming te verhelpen, kan zijn eventuele recht op schadevergoeding worden beperkt
of uitgesloten.
12.3 Als een klacht niet bevredigend is opgelost, moet deze uiterlijk binnen een maand na de
einddatum van de reis schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij De Lopende Band, op
straffe van verval van aansprakelijkheid van De Lopende Band voor wat betreft die klacht.
12.4 De Lopende Band zal uiterlijk twee weken na ontvangst van de klacht reageren. Als een
klacht een langere verwerkingstijd vraagt wordt een ontvangstbevestiging gezonden met
daarin een indicatie wanneer een inhoudelijke reactie wordt geven.
12.5 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij De Lopende Band partij is, is uitsluitend het
Nederlands recht van toepassing, ook indien in het buitenland uitvoering wordt gegeven.

De Lopende Band
Hertogstraat 26
5021 CC TILBURG
IBAN: NL48 INGB 0008 0115 50
KvK nummer: 53614119